Overall-visie en missie doelgroep jeugd
Zorgboerderij en Logeeropvang Rond-Umme

1. De doelgroep

De zorgboerderij biedt naschoolse- en logeeropvang aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen en/of achterstanden in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De kinderen/jongeren ontvangen in bijna alle gevallen onderwijs vanuit een speciale setting. Ze hebben vaak moeite met het invullen van hun vrije tijd, dit kan een van de redenen zijn voor het bezoeken van onze zorgboerderij. Het kan moeilijk zijn voor onze cliënten om aansluiting te vinden bij een clubje of om te spelen met kinderen uit de buurt, omdat het aangaan van sociale contacten en het inleven in een ander, vaak moeilijk voor ze is. Ook het vergroten van het zelfvertrouwen, het aanleren van sociale vaardigheden en/of leren en groeien in sociale contacten, kunnen doelen zijn die op de zorgboerderij voorop staan. Daarnaast biedt de zorgboerderij een stuk ontlasting van de thuissituatie.
De zorgboerderij beoogt een warme en veilige plek te zijn, waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, de regelmaat en de variatie in werkzaamheden positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.

Toegespitst op de zorgboerderij:
De invulling van de dag is afhankelijk van de behoeftes en wensen van elk kind. Dit varieert van knutselactiviteiten, spelletjes en buiten spelen tot werkzaamheden op de boerderij, in de tuin of houtwerkplaats.
Wij merken dat vooral de kindgroep een ontwikkelingsgroei doormaakt wanneer er aangestuurd wordt op samenspel met anderen; fantasiespelletjes spelen, samen met de Lego of buiten met de skelters. Zo wordt o.a. de focus gelegd op sociale vaardigheden en empathisch vermogen. Ook zetten wij gerichte groepsactiviteiten in, zoals een wandeling maken in het bos of samen helpen in de pluktuin. Daarnaast zijn er kinderen die graag een individueel moment willen beleven op een dag, zoals schilderen of samen met begeleider met de hond wandelen.

Er wordt tevens gekeken hoe er gewerkt kan worden aan doelen gedurende de activiteiten van de dag. Belangrijk zijn de terugkerende gezamenlijke eet- en drinkmomenten, waarbij er aandacht is voor ieders verhaal.

Onze speerpunten:
1. Het bieden van een voorspelbare, gestructureerde omgeving zodat duidelijkheid en overzicht gecreëerd wordt en men daardoor tot zelfontplooiing kan komen.
2. Ondersteunen bij het vergroten van het zelfvertrouwen en het verkrijgen van een positief (positiever) zelfbeeld.
3. Ondersteunen in het uiten van emoties en het aangaan van sociale contacten, waarbij de psychische en fysieke veiligheid van de cliënt ten allen tijde gewaarborgd wordt.
4. Activiteiten op de boerderij worden zo ingezet dat de cliënten hun eigen mogelijkheden leren ontdekken en gebruiken, waarbij aandacht is voor het verbeteren van de interactie, het stimuleren van het omgaan met alledaagse opgaven en het bevorderen van creatieve processen. 
5. De therapeutische grondhouding wordt gekenmerkt door onze kernwaarden onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid en empathie.

De hulpvraag en specifieke behoeftes zijn:
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te kunnen nastreven vinden wij het belangrijk om met kleine groepen te werken. Zo hebben wij een maximale groepsgrootte van acht kinderen per dag, waarbij er minimaal twee begeleiders aanwezig zijn. Voor de logeeropvang bieden we ruimte voor vier kinderen. Op deze manier kunnen wij voldoende aandacht, ruimte en mogelijkheden bieden om een kind zo veilig en prettig mogelijk te laten ontwikkelen.
Deze ontwikkeling brengen we mede tot stand door te werken volgens onze speerpunten die gelden voor alle kinderen en die dagelijks terugkomen in onze manier van werken. Daarnaast wordt samen met de gedragswetenschapper gekeken naar persoonlijke doelen passend ieder individu.

2. Doelgroep definitie

Op zorgboerderij Rond-Umme staat centraal dat kinderen die bij ons komen zich veilig, geborgen en gewenst voelen. Voorop staat dat de kinderen kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen, zich uitgedaagd voelen en vooral zichzelf mogen en kunnen zijn.
De kinderen hebben over het algemeen een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, daarom zoeken we op de zorgboerderij naar activiteiten waar de capaciteiten en ambities van de jeugdige juist benadrukt worden.

De kinderen bezoeken scholen binnen het speciaal en regulier onderwijs. Omdat vrije tijd vaak een obstakel is voor deze groep (het onderhouden en aangaan van sociale contacten is geregeld een hulpvraag) is het prettig om de zorgboerderij te bezoeken.

De zorgboerderij biedt dagbesteding op woensdag, zaterdag en zondag. Tevens biedt de zorgboerderij kortdurend verblijf voor kinderen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen, -problemen en -achterstanden in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Wij bieden momenteel twee logeerweekenden aan. In de schoolvakanties biedt de zorgboerderij extra dagen aan.  Daarnaast is het tevens een stuk ontlasting van de thuissituatie.


3. Naam en doel methodiek

De zorgboerderij creëert een vorm van dagbesteding, wat dat betreft “behandelen” we niet, maar begeleiden en ondersteunen wij.
De zorgboerderij hanteert facetten uit de cliëntgerichte (muzisch-agogische methodiek) en de gedragsmatige-cognitieve benadering.

Muzisch-agogische benadering:
Het doel is de kinderen uit te nodigen actief te zijn. Activiteiten op de boerderij worden zo ingezet dat de kinderen hun eigen mogelijkheden leren ontdekken en gebruiken.

De creatief-agogische benadering benadrukt de activiteit van de cliënt:
Het verbeteren van de interactie, het stimuleren van het omgaan met alledaagse opgaven en het bevorderen van creatieve processen.
De alledaagse activiteiten op de boerderij hebben ook een functie, ze zorgen voor ritme, structuur en samenhang in het leven. Terugkerende bezigheden zorgen ervoor dat ze niet elke keer hoeven te bedenken wat hun te doen staat. Het geeft de kinderen oriëntatie in tijd, plaats en handeling, en zorgt ervoor dat ze greep en zicht houden op hun leven.

Gedragsmatige-cognitieve benadering:
De nadruk ligt hierbij op concrete handelingen om bepaald gedrag mogelijk te maken.
Gewenst gedrag wordt beloond en ongewenst gedrag verminderd door het te negeren of door alternatieven voor dit gedrag aan te bieden. Beloningen als complimentjes en schouderklopjes verdienen hierbij de voorkeur, negatieve feedback wordt zo min mogelijk gebruikt als middel. Leren door imitatie is hierbij ook een heel belangrijk uitgangspunt, als begeleider geef je het goede voorbeeld. Ook het benoemen en belonen van goed gedrag is hierbij van belang.

Cliëntgerichte therapie:
Deze manier van werken spreekt ons zeer aan, omdat we van mening zijn dat je naar de mogelijkheden moet kijken, wil je wat bereiken voor en met de cliënt, en dat je niet naar de beperkingen moet kijken.
De therapeutische grondhouding wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke acceptatie, echtheid en empathie. Een veilig therapeutisch klimaat is essentieel.
 
Op basis van dit klimaat worden specifieke therapeutische methoden en technieken toegepast.
Uitgangspunten zijn:
De mens ontwikkelt zich.
Mensen kunnen zelf richting aan hun leven geven.
Ieder mens is uniek.
 
Voorop staat dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen, een plezierige dagbesteding hebben en vooral zelfzelf mogen en kunnen zijn. Dit komt tot uiting op de manier waarop wij werken, namelijk vanuit de eerder genoemde pijlers empathie, onvoorwaardelijkheid en echtheid. Daarbij is dus de cliëntgerichte benadering ons uitgangspunt:
De jeugdige staat te allen tijde voorop met zijn/haar individuele behoeftes. 
De boerderij beoogt een warme, veilige plek te zijn waarin de meerwaarde van de dieren, de ruimte, regelmaat en variatie positief gebruikt wordt voor de ontwikkeling van elk individu.