Privacy

Privacyreglement Zorgboerderij Rond-Umme Wanneer u uw kind of cliënt bij ons aanmeldt gaat dit vaak gepaard met het uitwisselen van persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wanneer u zich bij ons aanmeldt wij enkel de daarvoor benodigde gegevens opvragen. Mocht een aanmelding uiteindelijk niet doorgaan vernietigen we documentatie en de ontvangen gegevens. Wanneer u bij ons in zorg komt, dragen wij zorg dat enkel de benodigde gegevens bij ons worden opgeslagen. Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en hebben daarom ook een functionaris gegevensbescherming aangesteld binnen onze organisatie. De functionaris draagt zorg voor het waarborgen van de privacy van onze cliënten, kinderen en medewerkers. Ook worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn. Daarnaast zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Doel van gegevensverwerkingen Wanneer er wordt gestart met het leveren van de zorg zullen wij de benodigde gegevens bij u opvragen. Middels deze gegevens stelt u ons in staat om de gevraagde zorg te leveren en te kunnen verantwoorden aan derden. De ontvangen gegevens worden bewaard zolang de cliënt bij ons in zorg is. Daarnaast houden we rekening met de bewaartermijn opgesteld in ons AVG protocol. Mocht u vragen hebben over de doeleinde van de gegevensverwerking of onze volledige protocollen willen inzien kunt u contact met ons opnemen. Rechten Wij vinden het belangrijk om u te wijzen op uw rechten en zullen dit naar alle zorgvuldigheid en conform wet- en regelgeving doen. Onder rechten worden onder andere verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar. Wilt u inzage/ kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat op verschillende manieren melden: Per post: Zorgboerderij Rond-Umme, Poggenbeltweg 21b, 7448 PL Haarle Telefonisch: 0640541441 Per mail: zbrondumme@gmail.com Of bij onze functionaris gegevensbescherming: mw. I. Reimert. Wilt u uw dossier laten verwijderen of heeft u andere vragen hierover, gebruik dan ook bovenstaande gegevens. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons AVG protocol voor deelnemers. Deze ontvangt u bij de start of is op te vragen middels ons mailadres. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.