Wet zorg en dwang


Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm. Tevens is de wet van toepassing binnen dagbestedingslocaties, waaronder bijvoorbeeld ook zorgboerderijen.


In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de client, voor de familie en/of de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.
De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.
Noor Burggraaff is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Zorgboerderij Rond-Umme is gekoppeld. Noor is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van de zorgboerderij.


Noor is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 06 – 15488533 en via emailadres N.burggraaff@hetlsr.nl


Mocht u haar niet kunnen bereiken kan u ook bellen met 088-2015900.
Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.